Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu https://kompresorysklep.pl/

I. Administrator Danych i informacje ogólne
Administratorem danych osobowych osób fizycznych odwiedzających stronę sklepu internetowego www.kompresorysklep.pl („Klient” lub „Klienci”) jest spółka ALMiG Kompressoren Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000281375, NIP: 5222846438, REGON: 140927665 („Spółka” lub „Administrator”).
Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych Klientów. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Klientom informacji o zasadach przetwarzania przez Administratora ich danych osobowych, sposobów ich zabezpieczania oraz udostępnienia narzędzi pozwalających Klientowi skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.

II. Kontakt z Administratorem
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów należy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:   
ALMiG Kompressoren Polska Spółka Akcyjna, ul. Krzysztofa Kolumba 22, -2-288 Warszawa, lub drogą mailową: kontakt@kompresorysklep.pl albo tel.: +48 22 868 00 33.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe Klientów którzy odwiedzili stronę sklepu www.kompresorysklep.pl („Sklep”) Sklep prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, z którym możesz się zapoznać w Regulaminie zakupów.
Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
a) W celu wykonywania zawartych z Klientem umów sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie - podstawą przetwarzania danych Klienta będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu. W tym celu Administrator wymagać od Klienta największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Klientowi zakupionych towarów; podanie przez Klienta danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy,
b) W celu prowadzenia konta Klienta w serwisie Sklepu - podstawą przetwarzania danych Klienta będzie w tym wypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwi Klientowi również dostęp do przekazanych przez Klienta danych, w tym historii Twoich zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie przez Klienta danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do założenia konta w Sklepie,
c) W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Klienta jest realizacja przez Administratora obowiązku prawnego  wynikającego z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady towarów sprzedawanych w Sklepie. Podanie danych dotyczących identyfikacji zamówienia i zakupionego towaru oraz Klienta jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta,
d) Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, Administrator będzie wysyłać na podany przez Klienta adres e-mail informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest  zgoda Klienta, która nie jest obowiązkowa i może być odwołana w każdym czasie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia,
e) Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, Administrator będzie wysyłać na podany przez Klienta nr telefonu informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest  zgoda Klienta, która nie jest obowiązkowa i może być odwołana w każdym czasie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia,
f) W celach marketingowych - na podany przez Klienta adres do doręczeń Administrator może od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie Sklepu lub ofercie partnerów handlowych Administratora. Podstawą przetwarzania danych Klienta w tym celu będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych w tym celu, a Administrator przestanie przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw można wyrazić kontaktując się z Administratorem z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora wskazanych w niniejszej Polityce prywatności,
g) W celu kierowania do Klienta na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania oraz marketingu z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez Google. Przedmiotowe komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonywanych przez Klienta zakupów – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie zgoda udzielona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Klienta, zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, przy czym przetwarzanie danych do czasu odwołania zgody jest zgodne z prawem,
h) W celu realizacji wewnętrznych potrzeb Administratora w zakresie rozwijania Sklepu i świadczonych za jego pomocą usług, w szczególności w celu analizy ruchu na stronie Sklepu, prowadzenia statystyk – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie zgoda udzielona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Klienta,  zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, przy czym przetwarzanie danych do czasu odwołania zgody jest zgodne z prawem,    
i) W celu potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas Klient otrzyma informację o konieczności aktualizacji danych, przekazaną na podany przez Klienta adres e-mail.

IV. Obowiązek podania danych osobowych
Klient sam decyduje co do zasady czy przekazać Administratorowi swoje dane osobowe i w jakim zakresie. W pewnym jednak przypadkach konieczne jest przekazanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora, w celu realizacji danej usługi: np. wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub rejestracji konta w Sklepie. W takim wypadku odmowa podania przez Klienta danych będzie brakiem możliwości wykonania danej usługi. Nie jest obowiązkowe wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres e-mail lub nr telefonu i nie skutkuje to ograniczeniem lub odmową zawarcia umowy sprzedaży towarów w Sklepie. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie takich informacji, będzie ona mogła być odwołana w każdym czasie.

V. Udostępnianie danych osobowych
Administrator udostępnia dane Klientów podmiotom, które współpracują z Administratorem przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta w Sklepie towarów, oraz świadczą na rzecz Administratora usług umożliwiające prowadzenie Sklepu oraz działalności:
a) NOVA Kurcz, Maduzia Sp.J.
b) Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k.
c) SEWASPED Ryszard Sekret

VI. Okres przechowywania danych osobowych
Dane Klientów będą przetwarzane przez Administratora w następujących okresach:
a) Niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także reklamacyjnych roszczeń Klientów, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 6 lat od dnia wykonania zawartej umowy sprzedaży lub przekazania nam danych, jeżeli przekazanie danych nastąpiło w innym celu niż wykonanie umowy,
b) W razie, gdy Klient zgłosi żądanie usunięcia konta w Sklepie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie i okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, 6 lat od dnia zgłoszenia żądania usunięcia konta w Sklepie,
c) Do czasu odwołania zgody – jeżeli podstawą przetwarzania danych była zgoda Klienta, np. w przypadku zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator stosuje szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS. Administrator stosuje wysoki poziom szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracujemy ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, który zapewnia bezpieczeństwo danych Klientów w zakresie zgodnym z przepisami. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, przy czym stosowane przez Administratora środki bezpieczeństwa maja na celu jego jak największe ograniczenie.

VIII. Prawa Klientów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
Zgodnie z RODO Klientowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych:
a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane są dane osobowe Klienta,
b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
c) Na zasadach określonych w RODO, Klientowi przysługują również prawa do:
• Żądania usunięcia danych Klienta - nie jest to bezwzględne prawo i Administrator odmówić usunięcia tych danych Klienta, co do których Administrator posiada podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
• Żądania ograniczenia przetwarzania danych Klienta,
• Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych Klienta, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
• Cofnięcia zgody, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody Klienta,
• Przeniesienia danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania jest umowa lub zgoda Klienta.
Wszystkie powyższe prawa Klient może wykonać kontaktując się z Administratorem na podane powyżej dane kontaktowe.
Administrator dokłada starań, aby jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Klienta żądania. W każdym wypadku Klient otrzyma wiadomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania przez Administratora. W tym terminie Administrator udzieli Klientowi odpowiedzi lub poinformuje o wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny.

IX. Prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Klient uprawniony jest do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jego dane są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.

X. Informacje o plikach cookies
1. Definicje:
a) Cookies – pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient („Użytkownik”) korzysta ze stron internetowych Sklepu („Serwis”),
b) Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez za pośrednictwem Serwisu,
c) Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu,
d) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie są wprowadzane do Urządzeń Użytkowników wirusy lub inne niechciane oprogramowania lub oprogramowanie złośliwe. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
b) COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
5. Administrator stosuje pliki COOKIES w następujących celach:
a) KONFIGURACJI SERWISU
(i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
(ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
b) UWIERZYTENIANIA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE I ZAPEWNIENIA SESJI UŻYTKOWNIKA W SERWISIE
(i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
(ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
(iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c) REALIZACJI PROCESÓW NIEZBĘDNYCH DLA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI STRON INTERNETOWYCH
(i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
(ii) umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.
d) ANALIZ I BADAŃ: tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
e) Zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl