REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

KOMPRESORYSKLEP.PL
prowadzonego przez AG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000281375, o kapitale zakładowym: 800 000,00 zł, NIP 522 28 46 438, REGON 140927665.

 

§ 1

[Definicje]

 

Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o:

 1. Cenie – rozumie się przez to wyrażoną w złotych polskich wartość, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę. Sprzedawca uwzględni
  w Cenie podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż Towaru lub Usługi podlegała będzie obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
 2. Kliencie – rozumie się przez to Konsumenta albo inną osobę fizyczną posiadającą pełną
  lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
 3. Konsumencie – rozumie sięprzez to Klienta będącego osobą fizyczną i dokonującego
  ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Klienta.
 4. Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 94, z późn. zm.).
 5. Koszcie dostarczenia – rozumie się przez to koszt dostarczenia Towaru od Sprzedawcy
  do Klienta, jeżeli dostarczenie to nie stanowi przedmiotu odrębnej Usługi świadczonej przez Sprzedawcę.
 6. Przedsiębiorstwie Transportowym – rozumie się przez to wszelki zewnętrzny
  w stosunku do Sprzedawcy podmiot, za którego pośrednictwem lub przy pomocy, którego Sprzedawca realizuje obowiązek wydania Towaru Klientowi.
 7. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, stanowiący integralną część Umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.,
  nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Sklepie Internetowym - rozumie się przez to działający pod adresem http://kompresorysklep.pl serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę,
  za którego pomocą Klient może złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę
  ze Sprzedawcą.
 9. Sprzedawcy – rozumie się przez to sklep internetowy KOMPRESORYSKLEP.PL
  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000281375, o kapitale zakładowym: 800 000,00 zł, NIP 522 28 46 438, REGON 140927665.
 10. Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów lub Usług.
 11. Towarze – rozumie się przez to rzecz ruchomą wymienioną i opisaną w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia.
 12. Umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru lub świadczenia Usług zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zm.).
 14. Indywidualnym Profil Klienta - rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego za pomocą, którego Klient może m.in. składać Zamówienie, zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienie, dokonać zmiany hasła. Dostęp
  do Indywidualnego Profilu Klienta chroniony jest hasłem i loginem określanymi przez Klienta.

 

§ 2

[Postanowienia ogólne]

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
  a w szczególności zasady zawierania umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów, uiszczania przez Klienta Ceny za zakupiony Towar, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz przysługiwanie i zasady realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać drogą:

- telefoniczną: +48–669 933 833,

- poczty elektronicznej:kontakt@kompresorysklep.pl,

 1. Każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego jest zobowiązana do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego oraz znajdujących się w nim informacji lub zdjęć do celów innych niż ich przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, prowadzenia na stronach Sklepu Internetowego lub z ich wykorzystaniem jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody Sprzedawcy. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów opublikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów) wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności.
 2. Opłata Klienta za połączenie telefoniczne na wskazane przez Sprzedawcę numery telefonów przeznaczonych do kontaktowania się z nim jest określana zgodnie
  z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ 3

[Rejestracja]

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.kompresorysklep.pl/pl/reg(dalej: formularz rejestracyjny) podając, co najmniej następujące informacje:
  1. adres poczty elektronicznej (e-mail)
  2. hasło.
 2. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta, za którego pomocą może składać zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym.
 3. Klient może dokonać zmiany  podanych informacji lub zażądać usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta. W celu usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta lub zmiany podanych informacji powinien on przesłać na adres: kontakt@kompresorysklep.pl prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta lub zmianę podanych informacji.

 

§ 4

[Składanie zamówienia]

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem
  i akceptacja jego postanowień.
 2. Do składania zamówień na Towar lub Usługę w Sklepie Internetowym uprawnieni są:
  1. Klienci  zarejestrowani, tj. posiadający Indywidualny Profil Klienta,
  2. Klienci niezarejestrowani, tj. nieposiadający Indywidualnego Profilu Klienta.
 3. Klient zarejestrowany składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Profilu Klienta poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia Towaru, wybranie rodzaju płatności, a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „Zamawiam i płacę”.
 4. Klient niezarejestrowany składa zamówienie poprzez dodanie zamawianego Towaru do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia, sposobu płatności, podanie danych kontaktowych, określenie Klienta, a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „Zamawiam i płacę”.
 5. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 6. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego, w szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych. Sprzedawca w miarę możliwości technicznych podejmie kroki, aby poinformować o tym fakcie na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Do wiadomości tej załącza się Regulamin wraz z załącznikami, w szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

 
 

§ 5

[Wydanie Towaru]

 

 1. Wydanie Towaru może nastąpić poprzez osobisty odbiór Towaru przez Klienta pod adresem:  ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, w godzinach lub na warunkach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Wydanie Towaru Klientowi może nastąpić za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa Transportowego. Możliwość taka wskazana jest na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Klient dokonuje wyboru sposobu wydania Towaru spośród sposobów wskazanych w ust. 1 i 2, poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu Zamówienia. W przypadku wyboru sposobu wydania Towaru, o którym mowa w ust. 2, Klient podaje w formularzu Zamówienia adres, pod który Towar ma zostać dostarczony i wydany Klientowi. Klient zobowiązany jest do odebrania Towaru w ustalonym miejscu i czasie.
 4. Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa Transportowego ponosi Klient, chyba że inaczej wynika z informacji ujawnionych na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub z indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 5. Obowiązek wydania Towaru Klientowi przez Sprzedawcę powstaje po uiszczeniu przez Klienta Ceny wynikającej z Umowy oraz Kosztów dostarczenia.
 6. Koszt dostarczenia Towaru – bezpłatnie na terenie Polski.
 7. Dostarczenie Towaru za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa Transportowego nie obejmuje dostarczenia Towaru za granicę.
 8. Klient nie ponosi kosztów odbioru osobistego Towaru, o którym mowa w ust. 1.
 9. W razie przesłania Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego zaleca się, aby Klient w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego zbadał przesyłkę czy nie doszło do ubytku lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego, który dostarczył towar oraz o ile to możliwe wykonanie zdjęć dokumentujących uszkodzenia
  i poinformowanie o tym Sprzedawcy.
 10. W przypadku wystąpienia zdarzenia albo zdarzeń niezawinionych przez Sprzedawcę, w szczególności siły wyższej, a które uniemożliwiają dostarczenie Towaru we wskazanym czasie i miejscu, termin dostarczenia Towaru może ulec przesunięciu o czas występowania wyżej wskazanego zdarzenia albo zdarzeń. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta o wystąpieniu zdarzenia albo zdarzeń powodujących przesunięcie czasu na dostarczenie Towaru oraz o czasie, o jaki może ulec przesunięciu dostarczenie Towaru.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku Klienta innym niż Towar wywołane działaniem Przedsiębiorstwa Transportowego podczas transportu
  lub rozładunku Towaru.

 

§ 7 [Płatności]

 

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostarczenia zgodnie z wybranym sposobem dostarczenia Towaru. Do zapłaty innych dodatkowych kosztów indywidualnie przypisanych do danego Towaru lub Usługi Klient będzie zobowiązany wyłącznie wówczas, gdy zostanie o nich wyraźnie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
 2. Sprzedawca wystawi i dostarczy Klientowi dokument zapłaty za Towar lub za Usługę. W przypadku, gdy Klient w jednym Zamówieniu zamówi więcej niż jeden Towar lub Usługę Sprzedawca może wystawić jeden dowód zakupu ujmujący wszystkie te Towary lub Usługi.
 3. Jako dokument zapłaty za Towar lub Usługę, o którym mowa w ust. 2, Sprzedawca wystawia i dostarcza paragon fiskalny lub fakturę VAT, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie lub możliwych sposobach płatności na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie płatności na różne sposoby, wybór sposobu płatności przysługuje Klientowi.
 6. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby płatności:
  1. przelew lub wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność gotówką przy odbiorze Towaru przez Klienta, w przypadku wydania   Towaru w sposób określony w § 5 ust. 1 Regulaminu,
 7. W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. a) Sprzedawca poda Klientowi dane do przelewu, w szczególności numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność.
 8. Zapłata Ceny następuje z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy lub z chwilą wręczenia mu gotówki w wysokości odpowiadającej Cenie.

 

§ 8

[Odstąpienie od umowy]

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy i zwrócić Sprzedawcy Towar
  bez podania przyczyny, na zasadach określonych w Ustawie, a przedstawionych
  w informacji, o której mowa w ust. 2.
 2. Informacje dotyczące sposobu i terminu odstąpienia od Umowy przez Konsumenta znajdują się w informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Konsument może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy w sposób wskazany
  w informacji, o której mowa w ust. 2. Konsument może, ale nie musi wykorzystać wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 2
  do Regulaminu. Konsument, który odstąpił od Umowy i zwraca Towar ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania
  z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech
  i funkcjonalności Towaru.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta zwracany Towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta
  do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowę uważa się
  za niezawartą. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca zaakceptuje Zamówienie (przyjmie ofertę), akceptacja przestaje wiązać Sprzedawcę.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępach powyżej nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

 

§ 9

[Procedura reklamacji]

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Towar lub Usługa ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych
  w Kodeksie Cywilnym.
 2. Jeżeli Towar lub Usługa ma wadę, o której mowa w ust. 1, Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpić od Umowy, żądać przesłania nowego egzemplarza produktu albo żądać naprawy reklamowanego produktu. Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta prześle nowy egzemplarz produktu bądź naprawi reklamowany produkt. W wypadku żądania przesłania nowego egzemplarza produktu albo naprawy reklamowanego produktu, należy przesłać
  do Sprzedawcy produkt, który ma podlegać reklamacji.
 3. Do przesyłanego produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie, w którym będą opisane powody reklamacji produktu, forma rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy
  (w zależności od wyniku postępowania reklamacyjnego).
 4. Klient w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o wynikach postępowania reklamacyjnego.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, Sprzedawca zrekompensuje poniesione przez Klienta koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub obniżenie ceny. Sprzedawca może odmówić wymiany produktu na wolny od wad bądź naprawy reklamowanego produktu, jeżeli wymiana produktu bądź naprawa jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.  
 6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedawca przekaże Klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych reklamowany produkt zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy.
 7. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują uprawnienia, o których mowa
  w ust. 1-2 powyżej (wyłączenie rękojmi).
 8. Reklamacje mogą być składane na adres: ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02 288 Warszawa woj. mazowieckie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@kompresorysklep.pl lub w każdej innej prawnie dopuszczalnej formie.

 

§ 10

[Gwarancja jakości]

 

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Towary lub Usługi będące przedmiotem Umowy, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji udzielonej przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru będącego przedmiotem Umowy.
 2. Towary będące przedmiotem Umowy mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora.
 3. W przypadku gdy Towar będący przedmiotem Umowy jest objęty gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta
  na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru, określając jednocześnie okres,
  na jaki producent lub dystrybutor udziela gwarancji.
 4. Sprzedawca wyda Klientowi dokument gwarancyjny. Dane gwaranta, warunki gwarancji oraz uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
 5. Sprzedawca może pełnić rolę pośrednika przy realizowaniu przez Klienta uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub Umowy.

 

§ 11

[Sposoby polubownego załatwiania sporów]

 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 3. Mediacja prowadzona jest przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały.
 4. Sądami polubownymi są w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, których lista znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 

 

 

§ 12

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Klienta i Sprzedawcę w ramach zawartej Umowy wiąże treść Regulaminu obowiązująca w dniu zawarcia Umowy.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi wyjaśnień dotyczących znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu, jak i jakichkolwiek innych postanowień stanowiących integralną część Umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, zaś w odniesieniu do Konsumenta również Ustawy.
 4. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
  2. Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

Data opublikowania regulaminu: 04.10.2016

 

 

 

załącznik nr 1

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA
Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, chyba że:

- umowa zobowiązuje do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – wówczas po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

- umowa zobowiązuje do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub
w częściach – wówczas po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest
to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane
od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji
o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przez upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

załącznik nr 2

wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl